Privacyverklaring

 

VZW Meters & Peters hecht veel belang aan een goede en transparante relatie met de kinderen die aan onze projecten deelnemen,
met de ouders en begeleiders van de kinderen, met onze vrijwilligers en met onze sympathisanten en sponsors. Daarom is privacy belangrijk voor ons.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. 
We doen dit in overeenstemming met de wetgeving, meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Over ons

De vzw Meters & Peters is een Antwerpse vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft de taalkennis en de sociale vaardigheden van nieuwkomerskinderen te bevorderen. We doen dit onder meer, maar niet uitsluitend, door de organisatie van een jaarlijkse zomerschool en van een voorleesproject bij de kinderen thuis.
De vzw Meters & Peters is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Van de kinderen, hun ouders en eventueel hun begeleiders verzamelen wij identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres; voorts persoonlijke gegevens zoals gezinssamenstelling, moedertaal en nationaliteit.

Van de vrijwilligers verzamelen wij naast identificatiegegevens ook persoonlijke gegevens zoals opleidingsniveau en desgevallend financiële gegevens zoals terugbetaalde onkosten of vergoedingen.

Van vrijwilligers en kinderen worden ook afbeeldingen zoals foto’s en video-opnamen verzameld die met hun toestemming tijdens onze activiteiten worden gemaakt.

Van sympathisanten en sponsors verzamelen wij identificatiegegevens en eventueel financiële gegevens zoals de betaalde bijdragen.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Deze persoonsgegevens worden verzameld om onze werking vlot en efficiënt te laten verlopen, om de kinderen een gepaste begeleiding te kunnen verlenen en de vrijwilligers op de juiste plaats te kunnen inzetten. Voorts kunnen de gegevens ook gebruikt worden voor communicatiedoeleinden, naar onze leden en naar een ruim publiek, bijvoorbeeld via onze website. Tenslotte kunnen zij ook dienstig zijn voor statistische en wetenschappelijke doeleinden.

De toegang tot en het gebruik van de gegevens blijft beperkt tot de verantwoordelijken van de vzw Meters & Peters, dit zijn de bestuursleden en de door het bestuur aangewezen medewerkers. De gegevens kunnen met derden worden gedeeld indien dit strookt met onze doeleinden. Voorts worden geen gegevens doorgegeven aan derden of doorverkocht, met uitzondering van de overheid in de door de wet voorziene gevallen. De gegevens worden bijgehouden zo lang ze dienstig zijn voor de gestelde doeleinden.

Uw rechten

Als wij gegevens over u in ons bezit hebben, hebt u altijd het recht om inzage hiervan te vragen. Indien de gegevens niet correct zouden zijn, hebt u het recht om ze te laten aanpassen of aanvullen.

U hebt ook het recht om de gegevens te laten verwijderen als (1) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden ingezameld, (2) de gegevensverwerking is gebeurd met uw uitdrukkelijke instemming en u die wil intrekken, en (3) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Indien u uw gegevens wil inzien, ze laten aanpassen of verwijderen kunt u een mail sturen naar: flip.voets@telenet.be

Als u meer informatie wil of als niet tevreden bent met ons antwoord, dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


.